Regulamin Sklepu Internetowego www.madlenkacards.pl

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Prawa i obowiązki Użytkownika

4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

5. Złożenie zamówienia

6. Płatności

7. Prawo odstąpienia od umowy

8. Dostawa

9. Reklamacje

10. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

11. Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

12. Postanowienia końcowe

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin – jest Regulaminem sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Usługodawca (Sprzedawca) – Magdalena Tabiszewska, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.madlenkacards.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@madlenkacards.pl, tel. + 48 509 525 998.

1.3. Sklep internetowy madlenkacards.pl (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.madlenkacards.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupować Produkty.

1.4. Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

1.5. Produkt (Towar) – towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży.

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.7. Strony – Usługodawca i Klient.

1.8. Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.

1.9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzona podstrona na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia oraz w ramach której, Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi.

1.10. Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji.

1.11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.

1.12. Newsletter- elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów.

1.14. Przetwarzanie danych osobowych – Administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Biuro Projektów Budoprojekt.

1.15. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.16. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2.2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2.3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

2.3.1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego madlenkacards.pl, 

2.3.2. zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, 

2.3.3. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie  w formie Newslettera.

2.4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach.
 

2.5. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.

2.6. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób którym Użytkownik udostępnił Konto.

3.2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji a dokonali Zamówienia przez telefon.

3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestracje na Portalu i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.

3.5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.

3.6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

3.7. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Portalu zobowiązuje się dokonać likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

3.8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji.

3.9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Portalu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do Magdalena Tabiszewska. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Klienta zgłaszającego reklamację oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Reklamacje można przekazywać za pomocą np. listów poleconych na adres: Magdalena Tabiszewska, ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań z dopiskiem “Reklamacja madlenkacards.pl”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@madlenkacards.pl z tytułem wiadomości “Reklamacja madlenkacards.pl”.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom poprzez Portal, składanie zamówień. 

4.2. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik:

4.2.1. podał nieprawdziwe dane, 

4.2.2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, 

4.2.3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

4.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.

4.4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

4.5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

4.6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywności Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.

5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

5.1. W celu złożenia Zamówienia na Portalu Użytkownik musi pomyślnie przejść przez proces Rejestracji (jest ona możliwa także w trakcie składania zamówienia). 

5.2. W procesie Rejestracji Użytkownik ma dwie możliwości do wyboru:

5.2.1. Założenie indywidualnego konta lub

5.2.2. Zalogowanie się jako „Gość” 

5.3. W trakcie procesu Rejestracji zarówno przy założeniu indywidualnego konta jak i przy opcji „Gość” Użytkownik wypełnia formularza gdzie wypełnienie niektórych rubryk jest wymagane do pomyślnego zakończenia Rejestracji. Ponadto do pomyślnego zakończenie Rejestracji konieczne jest zaakceptowanie obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych (Użytkownik powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i komunikatami). Później Użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia hasła, a także ma dostęp do swoich danych osobowych.

5.4. Zamówienie

5.4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

5.4.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.madlenkacards.pl, mailem na adres  kontakt@madlenkacards.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy.

5.4.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: 

5.4.3.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

5.4.3.2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

5.4.3.3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia do realizacji,

5.4.3.4. potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.4.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@madlenkacards.pl 

5.4.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

5.4.7. W przypadku gdy formularz został nieprawidłowo wypełniony, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji zawartych w formularzu. 

5.4.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5.4.9. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5.4.10. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@madlenkacards.pl

6. PŁATNOŚCI

6.1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

6.2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

6.2.1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy:

6.2.1.1. Kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. 

6.2.1.2. Przelewy należy kierować na konto bankowe: Magdalena Tabiszewska Santander Bank Polska Nr 49 1090 1346 0000 0001 0297 3843 . W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

6.2.2. Za pobraniem: 

6.2.2.1. należność pobiera kurier lub paczkomat. Tę formę płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy odpowiednio DPD – pobranie lub Paczkomat InPost- pobranie 

6.2.3. Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem systemu PayU.pl:

6.2.3.1. System Pay.U umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online: mTransfer - MBank, MultiTransfer - MultiBank, Płacę z Inteligo - Inteligo, Przelew24 - Santander Bank Polska, Płacę iPKO - PKO BP, Płać z Nordea - Nordea, Pekao24Przelew - Pekao, LUKAS e-przelew - Lukas Bank, Przelew Millennium - Millennium, Przelew z Meritum Bank - meritum Bank, Przelew z EuroBank - EuroBank, Przelew z BPH - BPH, Przelew ING - INGBank, Przelew z Citibanku - Citibank, Przelew z Polbanku - Polbank, Przelew z Kredyt banku - KredytBank, Przelew z BGŻ - BGŻ, Przelew z Deutsche Banku - Deutsche Bank, Przelew z bankiem Pocztowym - Bank Pocztowy, Przelew z InvestBank - InvestBank.

6.2.3.2. Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie 1 godziny. Przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu PayU.pl i określonych na ich stronach internetowych, czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

6.2.3.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PauU.pl - Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

6.2.3.4. Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. w przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do Spółki PayU S.A., prowadzącej System PayU.pl.

6.3. Termin płatności:

6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. DOSTAWA

7.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową, telefonicznie, lub składanych drogą elektroniczną.

7.2. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów InPost.

7.3. Koszty dostawy:

7.3.1. Koszt wysyłki jest podany w zamówieniu.

7.4. Czas realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia nie przekracza 4 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

7.5. Zwrot nie doręczonej paczki.

7.5.1. W przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem kuriera, jeżeli paczka nie zostanie doręczona do Klienta w ciągu 4 dni roboczych od daty nadania, zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

7.5.2. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeżeli paczka nie zostanie doręczona Klientowi w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem  w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

8.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 13 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Biuro Projektów Budoprojekt, ul. Szarych szeregów 29, 60-462 Poznań.

8.5. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@madlenkacards.pl

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Magdalena Tabiszewska ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.10. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

8.11. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie

8.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

8.13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.13.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

8.13.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

8.13.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

8.13.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i estetycznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

8.13.5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

8.13.6. zawartej w drodze aukcji publicznej; 

8.13.7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

8.13.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać na przykład za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@madlenkacards.pl lub listów poleconych na adres: Magdalena Tabiszewska ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań z dopiskiem “Reklamacja madlenkacards.pl”.

9.1.3. W powyższej wiadomości e-mail zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

9.1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Magdalena Tabiszewska, ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu.

9.1.5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

9.1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@madlenkacards.pl

9.2.2. W powyższej wiadomości e-mail, zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).


10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

10.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter).

10.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@madlenkacards.pl  lub pisemnie na adres: Magdalena Tabiszewska, ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań

10.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

10.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

10.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

11. SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory mogą być rozstrzygnięte na drodze sądowej.

11.2. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do:

11.2.1. stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

11.2.2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11.4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

11.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

11.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument pod nazwą: Informacje dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników serwisu sklepu internetowego www.madlenkacards.pl, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu w pkt.15.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

13.2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy.

13.3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

13.4. Niniejszy Regulamin z uwzględnieniem zmian w punkcie 12, obowiązuje od dnia 01.11.2023.

        Poprzednia wersja Regulaminu, który obowiązywał przed 25.05.2018.

14. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat:

Magdalena Tabiszewska
ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań
madlenkacards.pl
kontakt@madlenkacards.pl

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

5. Adres konsumenta(-ów)

6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

7. Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

15. Załącznik do pkt. Polityka prywatności:

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

użytkowników serwisu sklepu internetowego www.madlenkacards.pl

 

Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Magdalena Tabiszewska, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Odolanowska 20, 60-162 Poznań, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.madlenkacards.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@madlenkacards.pl, tel. + 48 509 525 998.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe: Magdalena Tabiszewska tel. 509525998 adres e-mail: iod@madlenkacards.pl.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy wyłącznie od Państwa w ramach rejestracji w sklepie internetowym www.madlenkacards.pl, w trakcie składania zamówień oraz w ramach zamawiania usługi newsletter.  Tym samym otrzymujemy od Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, nazwa działalności gospodarczej (firma), adres zamieszkania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres dostawy, adres e-mail (wraz z hasłem do serwisu www www.madlenkacards.pl.), numer telefonu, adres IP użytkownika, numer konta bankowego, numery kart płatniczych

 

Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1.Rejestracja w serwisie www.madlenkacards.p

    a. Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

    b. Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

    c. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO[1]

2. Realizacja zawartych z Państwem umów sprzedaży

    a. Cel przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

    b. Okres przetwarzania: okres potrzebny do realizacji umowy

    c. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO

3. Subskrypcja usługi newsletter

     a. Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

     b. Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

     c. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

4. Obowiązki ustawowe ciążące na Administratorze

      a. Cel przetwarzania: realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów obowiązującego prawa (m.in. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości)

      b. Okres przetwarzania: okresy określone w przepisach prawa. W szczególności w odniesieniu do dokumentów podatkowych (np. faktury) oraz dokumentów określonych w przepisach o rachunkowości 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

       c. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

       a. Cel przetwarzania: dochodzenie lub obrona przed roszczeniami klientów lub wobec klientów

       b. Okres przetwarzania: okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa

       c. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej w postaci umożliwienia Administratorowi oraz klientom dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

W ramach prowadzonej działalności Administrator może przekazywać Państwa dane:

1. firmom pocztowym oraz firmom kurierskim, firmom pośredniczącym (Sendit.pl) celem realizacji umowy sprzedaży oraz prowadzonej z Państwem korespondencji

2. firmom oferującym obsługę płatności elektronicznych (PayU, PayPal)

3. kancelarii prawnej obsługującej Administratora w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń ze strony Administratora lub wobec Administratora, a tym samym także sądom powszechnym,

4. firmie księgowej oraz rachunkowej obsługującej Administratora,

5. punktom serwisowym w ramach zgłoszenia przez klienta roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji,

6. organom władzy publicznej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania danych wynika z przepisów obowiązującego prawa,

 

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego. Niemniej jednak, zważywszy na to, że w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (w zakresie m.in. hostingu), zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do uniemożliwienia przekazywania danych do państwa trzeciego bądź ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo:

1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;

2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);

3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

     a. dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

     b. zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,

     c. zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,

     d. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

     e. dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;

4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

     a. dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

     b. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,

     d. Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

     e. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;

5. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

6. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,

7. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

8. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteście Państwo zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Państwo z Administratorem umów kupna-sprzedaży stanowi ono warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

[1] RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Produkt dodany do porównania.